Lanneranka – Alaselän kipu – Alaselän kuntoutus- Lempäälä

Lanneranka ja sen toimintahäiriöt – alaselän kipu – Yleisiä syitä hakeutua vastaanotolle

Lanneranka, sen kipu ja toimintahäiriöt ovat yksi tavallisimmista syistä hakeutua fysioterapeutin tai hierojan vastaanotolle. Ylivoimaisesti suurin osa lannerankaperäisistä ongelmista on hyvänlaatuisia ja liittyy selän poikkeavaan ja virheelliseen kuormitukseen, keskivartalon lihasten ja alaraajojen vähäiseen lihasvoimaan, liikkuvuusongelmiin tai lihastasapainon häiriöihin. Pääosa lannerankaoireista saadaan hoidettua oikeanlaisella fyysisellä harjoittelulla manuaalisia hoitoja tarvittaessa apunaan käyttäen. Lanneranka sekä ympäröivät kudokset on tärkeää tutkia vastaanotolla huolellisesti, ja toiminnallisen diagnoosin löytäminen on lopputuloksen vuoksi tärkeää. Tuijottamalla vain kipualueeseen, alaselän kuntoutus ei useinkaan onnistu. Se vaatii alaluokittelua, minkä perusteella kuntoutus määrittyy. Jos ongelmana on toiminto, joka suoritetaan joka kerta hieman virheellisesti, on lopputuloksen ja kipujen uusiutumisen kannalta merkityksetöntä hoitaa asiakasta vain manuaalisten hoitojen avulla. Ne eivät silloin yksinkertaisesti riitä korjaamaan toimintahäiriötä. Alaselän kipu voi helpottaa hetkeksi, mutta kipu palaa jossain vaiheessa takaisin. 

Lanneranka-Alaselän kipu-Alaselän kuntoutus

Spesifi ja epäspesifi alaselkäkipu

Alaselkäkipu luokitellaan spesifiksi, jolloin kivun syynä on selkäsairaus tai epäspesifiksi, jolloin kivulle ei löydy tarkkaa syytä. Spesifejä alaselkäkivun syitä ovat esimerkiksi tulehdus, spondylolisteesi eli nikaman siirtymä, selkärankareuma ja esimerkiksi nikamakaaren rasitusmurtumat. Spesifi sairaus on syynä alaselkäkipuun vain alle 5 % :ssa tapauksista.

 Iskiasoireilla tarkoitetaan hermojuuren toimintahäiriöön viittaavia alaraajaoireita. Jos kipu säteilee ja aiheuttaa puutumisoireita alaraajaan polven alapuolelle, kivun aiheuttaja voi olla välilevyvaurio, esimerkiksi välilevynpullistuma eli välilevytyrä. Muita hermojuurioireita aiheuttavia selkävaivoja voivat olla selkäydinkanavan ahtauma eli spinaalistenoosi tai nikamasiirtymä spondylolisteesi. 

 Epäsesifeihin alaselkäkipuihin luetaan pääosin alaselän ja lantion alueella ilmenevät oireet, jotka eivät viittaa hermojuuren vaurioon tai vakavaan tautiin. Näiden osuus alaselkäkivuista on lähes 90 %. Tarkka diagnoosi ei ole tällöin mahdollinen eikä tarpeellinenkaan. Kuitenkin  kuntoutuksen onnistumisen kannalta tärkeää on määrittää toiminnallinen diagnoosi, eli ymmärtää johtuuko oireet esimerkiksi liikehäiriöistä vai liikekontrollin häiriöistä. 

Alaselkäkipu – liikehäiriö vai liikekontrollin häiriö

Lannerangan kipujen taustalla voi olla jo pitkään jatkunut liikkeen kontrollin häiriö tai liikehäiriö. Liikehäiriöillä tarkoitetaan rangan rajoittunutta liikettä. Liike voi olla rajoittunut ja kivulias yhteen tai useampaan liikesuuntaan. Tyypillisesti liikehäiriön aikana henkilöllä on voimakas lihasjännitys varsinkin taivutettaessa rankaa kivuliaaseen liikesuuntaan. 

Välilevy-, fasettinivel-, ja si-nivel ja pehmytkudokset saattavat aiheuttaa kipua myös pitkittyneessä selkäkivun vaiheessa, vaikkakin niiden aiheuttama kipu on yleensä äkillisen selkäkivun syy. Liikehäiriöisen henkilön hoidon tavoite on normaalin kivuttoman liikkeen palauttaminen ja liikkeen pelkoa poistavien tekijöiden kumoaminen. Tarkasti kohdennettu ja asteittain harjoiteltu harjoitteluohjelma hyödyttää asiakasta. 

Liikehäiriö – Kun kipu rajoittaa normaalia liikettä

Liikehäiriöissä normaali fysiologinen liike on rajoittunut kivun kokemuksen vuoksi. Asiakkaat ovat hyvin tietoisia kivusta ja liikesuunnasta tai -suunnista, joissa kipua ilmenee. He pelkäävät kivuliasta liikesuuntaa, eivätkä halua tehdä provokatiivisia liikkeitä vaan pyrkivät välttämään kyseistä liikesuuntaa kokonaan (välttämiskäyttäytyminen). Yliherkkyys kivulle, virheelliset uskomukset, ja kivun kautta “toimiminen” johtavat kivun sentralisoitumiseen ja motorisen suojarefleksin vahvistumiseen. 

Pahimmillaan kipua aiheuttavan liikkeen jatkuva välttäminen johtaa siihen, että liikettä tuotetaan virheellisesti ja väärästä kohtaa, jolloin syntyy liikekontrollin häiriö. 

Liikekontrollin häiriö

Liikkeen kontrollin häiriötiloissa kontrolli on heikentynyt oireilua aiheuttavassa liikesuunnassa, mutta samassa liikesuunnassa ei kuitenkaan ilmene liikerajoitusta, ja usein häiriötiloissa onkin tyypillistä, että potilaat käyttävät tiedostamattaan kaiken aikaa provokatiivisia asentoja ja liikemalleja. 

Asiakas ei kykene kontrolloimaan rangan asentoa staattisessa asennossa tai liikkeessä. Kyseessä on usein rankaa tukevien syvien lihasryhmien heikentynyt toiminta. Kipu voi ilmetä rangan liikkeen aikana, staattisen kuormituksen aikana tai vain taivutuksen liikeradan lopussa. 

Liikekontrollin häiriöissä kipua tuntuu esimerkiksi oireen saadessa alkunsa johonkin liikesuuntaan, rangan eteen- tai taaksetaivutukseen, sivutaivutukseen tai kiertoon. Tässä vaiheessa liike voi rajoittua, eli kyse on liikehäiriöstä. Jos ongelmaa ei saada ratkaistua eli kivuliasta liikesuuntaa helpotettua esimerkiksi manuaalisen käsittelyn tai harjoittelun kautta, alkaa ihminen käyttää kompensatorisia malleja toiminnassaan. 

Vaikka kipu alkaisi helpottaa, asiakas jatkaa toimintaa, jossa yhden segmentin käyttöä vältellään, tai sitä käytetään virheellisesti. Näin syntyy liikekontrollin häiriö. Näiden henkilöiden saama hyöty perinteisistä kuntoutusmalleista on vaatimaton tai lyhytkestoinen. 

Alaselän kuntoutus – miksi on tärkeää tutkia huolellisesti

Liikekontrollin häiriön hoitamisen pääkeino on liikehallinnan oppimisen harjoittelujakso, jonka aikana asiakas saa fyysisiä harjoitteita, joilla kontrollihäiriötä pyritään poistamaan sekä valmiuksia välttää kipua lisääviä asentoja. Tietoisuuden lisääntyessä kivun pelko ja aiempien kipua tuottaneiden liikkeiden välttäminen loppuu. 

Riittävän tarkka tutkiminen ja sitä kautta rankakipujen taustalla olevien syiden löytäminen ja toiminnallisen diagnoosin löytyminen on tärkeä tapa aloittaa kuntoutus ja saada lopulta pysyvä apu kipujen ja ongelmien voittamiseksi. Fysioterapeutin tulisi nähdä asioita laajemmin, ei katsoa ja hoitaa vain yhtä niveltä. Rangan virheasennoista aiheutuu turhaa kuormitusta ympäri kehoa. 

Asennon korjaaminen biomekaanisesti optimaaliseksi onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista kuntoutuksessa, koska kehon taloudellisempi toimintatapa mahdollistuu. Jos ongelmana on liikekontrollin häiriö, ei alaselän kuntoutus etene samalla tavalla kuin esimerkiksi liikehäiriöissä. Liikekontrollin häiriössä pelkkien manuaalisten hoitomuotojen käyttäminen kuntoutuksessa ei riitä. Toimintahäiriöt eivät korjaannu pelkästään manuaalisia hoitomuotoja käyttämällä. Erikoistuminen tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä edistävään ja manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiantunteva manipulatiivinen fysioterapeuttisi Lempäälässä ja Tampereella

Varaa aikasi Kati Mäntylän vastaanotolle, manipulatiivinen fysioterapeutti ottaa vaivasi tosissaan ja hoitaa sinut kuntoon. Toimitilamme sijaitsevat 18.8. alkaen Lempäälässä, Liikuntaparkin tiloissa. Jatkossa palvelemme Tampereen alueella kotikäynnein. Katso yhteystiedot täältä ja varaa aikasi puh. 040 531 7366 tai sähköpostitse kati.mantyla@tulekuntoon.com.

Tervetuloa!

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne