Spondylolyysi ja spondylolisteesi – Fysioterapia – Lempäälä

Miten spondylolyysi ja spondylolisteesi kehittyvät

Selän takarakenteiden toistuvia vammoja ja toistuvaa yksipuolista kuormitusta pidetään spondylolyysin ja spondylolisteesin tavallisimpana aiheuttajana kasvuikäisillä urheilijanuorilla. Tällöin rangan tiettyyn segmenttiin, usein L5-segmenttiin kohdistuu toistuvaa liian suurta ja virheellistä kuormitusta esimerkiksi liian nopeasti lisätyistä harjoitusmääristä tai yksipuolisesta harjoittelusta. Spondylolyysiä todetaan esimerkiksi voimistelijoilla, painonnostajilla ja jääkiekkoilijoilla, saliandypelaajilla, uimareilla ja taitoluistelijoilla. Jos spondylolyysi ei parane, ja nikamakaareen kohdistuva rasitus helpotu, etenee tila spondylolisteesiksi, mikä tarkoittaa että nikaman kaarirakenne katkeaa, nikama pääsee liukumaan, ja syntyy nikamasiirtymä eli spondylolisteesi. Spondylolisteesissä nikama siirtyy eteenpäin suhteessa alempaan nikamaan tai ristiluuhunTavallisimpana spondylolyysiin ja spondylolisteesiin johtavana syynä on hiljalleen kehittyvä rasitusosteopatia tai nikamakaaren rasitusmurtuma, tai tapaturmaisesti tapahtuva äkillinen murtuma. 

Spondylolyysi ja spondylolisteesi

Ennen kuin tilanne etenee spondylolyysiksi tai spondylolisteesiksi 

Nikamakaaren rasitusmurtuma voi syntyä luuhun pitkäkestoisen ja usein yksipuolisen rasituksen seurauksena. Nikamakaaren rasitusmurtumaa edeltää sen esiaste rasitusosteopatia, missä ei ole vielä havaittavissa murtumalinjaa.  Rasitusosteopatia ja lopulta rasitusmurtuma on pääsääntöisesti seurausta liian nopeasti lisätystä harjoitusmäärästä tai -kuormasta, yksipuolisista harjoitusmenetelmistä tai tukirangan rakenteellisesta poikkeavuudesta. Käytännöllisesti katsottuna urheilijan keskivartalon kontrolli ei riitä suhteessa lajin vaatimuksiin. Lajin toistot kuormittavat näin ollen samaa nikamaväliä ja samaan liikesuuntaan toistuvasti,  rasitusta tulee liikaa, eikä palautuminen ole riittävää. Lajeja, joissa selän rasitusosteopatiaa ja nikamakaaren rasitusmurtumia esiintyy eniten, ovat lajit, joissa selkään tulee kiertoja ja taivutuksia toistuvasti. Myös ravinnolla on vaikutusta rasitusmurtumien synnyssä, sillä energiavaje vaikuttaa luun kuntoa heikentävästi. Hälyyttävää tämä on etenkin lajeissa, joissa energiamäärää yritetään pitää jatkuvasti alhaalla painoa pudottaen samaan aikaan kuormituksen määrän ollessa korkea. Tälläisissa lajeissa spondylolyysin ja spondylolisteesin esiintyvyys on suurinta.

Kasvuiässä olevat aktiiviurheilijat riskiryhmässä 

Nuorten ollessa kasvuiässä, kasvavat usein lajin vaatimustasot, ja samalla myös harjoittelun määrä. Sen sijaan että harjoittelu monipuolistuisi nikamien näkökulmasta, se ei usein tee niin, vaan täysin päinvastoin. Harjoittelua eriytetään jopa niin, että samaa asiaa toistetaan entistä enemmän ja useammin. Samaan aikaan nuoren vartalon mittasuhteet muuttuvat, jolloin saman liikkeen toistoon tarvitaan enemmän voimaa. Koska voimaa ei hetkessä synny, ei kehon koordinaatio toimi esimerkiksi taaksetaivutuksessa niin, että liike tulisi tasaisesti nikamista, vaan se voi tulla yhden nikaman alueelta toistuvasti voimallisemmin, ja isommalla liikelaajuudella. 

Kun tilanne etenee spondylolyysiksi ja spondylolisteesiksi

Rasitusmurtuma kohdentuu nikaman takakaareen, useimmiten L5 nikaman alueelle. Varhaisessa vaiheessa ennen murtumaa, MRI:ssä nikaman takakaaressa näkyy turvotusta ja luun aineenvaihdunta heikkenee. Röntgenissä muutokset eivät näy vielä rasitusosteopatiassa, ennen kuin tilanne kehittyy murtumaksi asti. Jos rasitus alkavan murtuman vaiheessa saadaan rauhoitettua, on paranemisprosessi noin 3 kuukautta, mutta jos harjoittelu jatkuu muuttumattomana, ja tilanne etenee murtumaksi asti, voi paranemisprosessi venyä jopa vuoden mittaiseksi. Jos tilannetta ei saada rauhoitettua alkaa tilanne edetä spondylolyysiksi, eli nikama alkaa höltyä. Jos nikaman luinen kaarirakenne ei jaksa enää kannatella kuormaa, ja nikaman takakaaren rakenteet pääsevät katkeamaan, kehittyy spondylolisteesi. Tällöin luiset kaarirakenteet eivät pidä enää nikamia linjassaan, vaan päästävät nikamat liukumaan etu-takasuunnassa suhteessa toisiinsa, jolloin segmentaalisten tukilihasten ja koordinaation tärkeys aina vain korostuu. 

Fysioterapia 

Segmentaalisen kontrollin ja lihastasapainon löytäminen alueelle on tärkeätä ja tarkasti kohdennettu syvien lihasten harjoittelu tulee aloittaa rankaan erikoistuneen fysioterapeutin ohjauksessa. Oireileva on usein hyvin tietoinen kivuliaasta liikesuunnasta, ja pelkää lopulta tehdä liikkeitä, joissa kipu ilmenee. Hän alkaa välttää normaalia toimintaa sen sijaan, että haluaisi harjoitella päästäkseen toimintahäiriöstä eroon. Yliherkkyys kivulle, virheelliset uskomukset, ja kivun kautta “toimiminen” johtavat kivun sentralisoitumiseen ja motorisen suojarefleksin vahvistumiseen. Pahimmillaan kipua aiheuttavan liikkeen jatkuva välttäminen johtaa siihen, että liikehäiriöstä syntyy liikekontrollin häiriö, jolloin vielä varsinaisen kudosoireen parannuttua korvaavien provokatiivisten asentojen ja liikemallien käyttö jatkuu. Tällöin rangan asentoa on haastava kontrolloida staattisissa asennoissa tai liikkeessä, ja koordinaatioharjoittelu ammattilaisen ohjauksessa on ainoa tehoava hoitomuoto. Liikekontrollin häiriön hoitamisen pääkeino on liikehallinnan oppimisen harjoittelujakso, minkä aikana asiakas saa fyysisiä harjoitteita, joilla kontrollihäiriötä pyritään poistamaan. Tietoisuuden lisääntyessä kivun pelko ja aiempien kipua tuottaneiden liikkeiden välttäminen loppuu. Rangan virheasennoista aiheutuu turhaa kuormitusta ympäri kehoa. Asennon korjaaminen biomekaanisesti optimaaliseksi onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista kuntoutuksessa, koska kehon taloudellisempi toimintatapa mahdollistuu. Apuna fysioterapiassa harjoittelun lisäksi voi käyttää kivun ja kireyksien lievitykseen ja kehon tasapainottamiseksi manuaalisia hoitomuotoja ja faskiakäsittelyjä.

Erikoistunut fysioterapeuttisi Lempäälässä /Tampereella

Riittävän tarkka tutkiminen ja sitä kautta rankakipujen taustalla olevien toiminnallisten syiden löytäminen, ja niiden kuntouttaminen huolellisesti on ainoa keino saada pysyvä apu kipujen ja ongelmien voittamiseksi. Manipulatiiviseen fysioterapiaan erikoistuneella fysioterapeutilla on erityisosaamista rangasta ja sen toiminnasta.

Varaa aikasi Kati Mäntylän vastaanotolle, puh. 040 531 7366 tai sähköpostitse kati.mantyla@tulekuntoon.com. Hän ottaa vaivasi tosissaan ja hoitaa sinut kuntoon. Toimitilamme sijaitsevat Lempäälässä, Liikuntaparkin tiloissa. Käyntiesi aikana, saat käyttää veloituksetta Liikuntaparkin kuntosalia, mikä mahdollistaa kuntoutuksen etenemisen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tervetuloa!

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne